Lees onze veiligheidsinstructies en advies

Veiligheidsinformatie Tank Cure Coating:

Basis

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verharder

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatie Tank Cure Reiniger:

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsinformatie Tank Cure Ontroester:

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

 

Terug naar de website